كادا استاندارد به عنوان ابزار مديريت عناصر اطلاعاتي پايه، فرآیندهاى توليد با كيفيت عناصر اطلاعاتي پايه مانند عناصر و ارز‌ش‌هاي توصيفي، الگوهاي توصيف،مراجع تامین خارجی و فرمت ارزشها را در برنامه خود دارد. حل مشكلات سازمان‌ها به سبب عدم وجود عناصر اطلاعاتي پايه و در نتيجه نبود زبان مشترك مابین واحدها و عملیات سازمان‌ها و عدم تعریف قالب و استاندارد لازم برای شكل‌دهي اطلاعات موجوديت‌‌هايي كالايي سازمان‌ها، و در نهايت تنزل قابل توجه شاخص‌هاي كارایی عملیات، در پرتو استفاده ابزار كادا استاندارد صورت مي‌پذيرد. ایجاد و توسعه داده‌هاي مرجع (Reference Data) مورد نیاز برای استفاده در سامانه‌های مديريت داده‌‌هاي اصلي (Master Data) نظير كادا تامين از وظایف محوری كاداست.