كادا استاندارد ابزاری جهت مديريت چرخه عمر اطلاعات و داده استاندارد است. این ابزار در نگاه بسیار ساده می‌خواهد عناصر اطلاعاتی پايه مورد استفاده در ساير شبكه‌های مديريت اطلاعات اقلام و كالاهای در گردش یك سازمان نظير كادا تامين را مدیریت نماید. هدف از انجام اين كار تضمين كيفيت اطلاعات توليدی و منتشر شده است زيرا اين عناصر اطلاعاتی پايه كه گاهی با عنوان "داده‌های مرجع" نيز از آنها ياد می‌شود، در ساختمان اطلاعات اقلام سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و درنتيجه نیازمند ساماندهی هستند. در اختيار داشتن داده‌های مرجع جزو اصول ابتدایی مديريت اطلاعات اقلام سازمان‌هاست كه عمدتا در این ناحیه دارای مشكل هستند. عدم برخورداری از نظام مديريت داده‌ها درباره داده‌های مرجع، جزو مشكلات اساسی سازمان‌های امروزی است. بسیاری از سازمان‌ها دارای سیستم‌های مديريت اطلاعات یكپارچه یا غیر یكپارچه و یا در شرف پیاده سازی هستند ولی از داشتن داده‌های مرجع مناسب برای تغذیه این سیستم‌ها بی بهره‌اند.
كادا استاندارد در نگاه اولیه می خواهد
 • تمامی عناصر اطلاعاتی پايه را جهت شناسایی، طبقه بندی و كدگذاری كيفی كالاها فراهم نماید.
 • برای این عناصر اطلاعاتی پايه به ‌منظور استفاده در عملیات مديريت داده‌های اقلام، تولید شناسه فنی نماید.
 • رابطه این عناصر اطلاعاتی را با اطلاعات اقلام تامین كنندگان یا سازندگان آنها برقرار نماید.
 • عناصر اطلاعاتی پايه تولیدی خود را در اختیار سامانه های مديريت اطلاعات سازمان‌ها مانند كادا تامين،‌ كادا توليد، كادا توزيع و كادا فروش قراردهد.
كادا استاندارد در نگاه مكمل می خواهد
 • رابطه اطلاعاتي بین فضای نیاز سامانه‌هاي مديريت اطلاعات اقلام كادا نظير كادا تامين و فضای داده‌هاي مرجع را فراهم آورد.
 • رابطه اطلاعاتي بین فضای نیاز سامانه‌هاي مديريت اطلاعات اقلام ساير سازمان‌ها و فضای داده‌‌هاي مرجع را فراهم آورد.
 • ...
شما می توانید
 • تمامی نیازمندی های خود را در قبال پرداخت هزینه‌های "میزان مصرف و استفاده از كادا استاندارد" دریافت نمایید .
و در نهايت
 • در صورت عدم استفاده از سرویس‌های كادا استاندارد و یا عدم تطابق سرویس‌های كادا استاندارد با نیاز شما، هزینه‌ای برای شما مترتب نخواهد بود و فقط آشنایی

  حرفه ای با سامانه های تولید داده‌هاي مرجع برای شما حاصل شده است.

 • ایجاد زبان مشترك پايه نظير ساختار طبقه‌بندي، نام‌هاي پايه، الگوهاي توصيفي، عناصر و ارزش‌هاي استاندارد جهت تضمين كيفيت

  شناسایی و توصیف كالا در یك سازمان و سازمان‌ها یا شركت‌های زیرمجموعه آن و تزریق این زبان مشترك پايه در كلیه سامانه‌های

  مديريت اطلاعات سازمان

گسكت، حلزونی با رينگ خارجی، اسپيرال وند، شكل مقطع V شكل، ضخامت 0/175 in، فشار كاری كلاس 300، استاندارد ابعاد 1/2 اينچ، استاندارد طراحی
ست، جنس فولاد نرم، سايز 1/2 اينچ، فشار كاری 2بار، طول 10سانت، استاندارد جنس AST
بست، جنس فولاد نرم، سايز 1/2 اينچ، فشار كاری 1بار، طول 5سانت، استاندارد جنس ASTM
"1/2 اينچ"
نمايش كاربرد "ارزش استاندارد شده 1/2 اينچ" در معرفی اطلاعات اقلام مختلف كالايی
عناصر توصیفی اختصاصی موتورهای جريان متناوب تكفاز
 • همچنین كادا استاندارد امكان ارتباط اطلاعاتی سامانه‌های مديريت اطلاعات سازمان‌ها به داده‌‌های مرجع را فراهم می‌كند. بدین

  ترتیب اطلاعات اقلام سازمان‌ها با كيفيت شده، امكان تحليل الكترونيكی اطلاعات اقلام برای مشتركين سامانه‌های مديريت اطلاعات

  اقلام نظير كادا تامين فراهم گشته و كاربران می‌توانند بهره‌برداری كيفی از اطلاعات اقلام نمايند و آن را بهبود دهند.