در پاسخ به دغدغه مهم كيفيت اطلاعات در سازمان، براساس مطالعه صورت گرفته از سوي انجمن بين‌المللی (IAIDQ) اطلاعات و كيفيت داده، كيفيت اطلاعات را مي‌توان مشتمل بر شش حوزه دانشی و مهارتی دانست:
  • سازمان و استراتژي كيفيت اطلاعات،
  • فرهنگ و محيط كيفيت اطلاعات،
  • تاثيرات سازماني و ارزش كيفيت اطلاعات،
  • كيفيت معماري اطلاعات،
  • بهبود و اندازه‌گيري كيفيت اطلاعات
  • استمرار بخشي به كيفيت اطلاعات.