مدل‌‌هاي مختلفي براي طبقه‌بندي داده‌‌ها در يك سازمان وجود دارد. در طرح‌هاي كيفيت داده مختلف و با توجه به مدل چرخه عمر انتخاب شده براي داده، حسب نوع داده رفتارهاي گوناگون براي آن متصور است. به عنوان مثال، نام يك كالا در طول عمر آن ثابت است در حالي كه زمان توليد آن در هر بار توليد مقداري متفاوت دارد. بنابراين عنصر اطلاعاتي نام كالا تنها مجاز به برخورداري از يك مقدار است و تنها تحت شرايط خاص در چارچوب قواعد ويرايش اطلاعات ممكن است مقداري جديد براي آن حاصل گردد در حالي‌ كه عنصر داده‌اي زمان توليد مجاز به برخورداري از مقادير زماني مختلف است. بنابراين به نظر مي‌رسد عنصر داده‌اي نام كالا با عنصر اطلاعاتي زمان توليد تفاوتي ماهوي داشته و بايد در طبقه‌هاي متفاوتي دسته‌بندي شوند تا امكان رفتارهاي متفاوت مديريت داده‌اي در ابعاد سياست‌گذاري، سازمان، روش و ابزار براي آنها فراهم گردد.
از جمله مدل‌هاي مفيد و پركاربرد طبقه‌بندي‌ داده‌ها جهت بهره‌گيري در مديريت كيفيت داده‌‌ها، مد‌ل‌هايي هستند كه داده را بر سه نوع مرجع مرتبه صفر، مرجع مرتبه يك و مرجع مرتبه دو تقسيم‌بندي مي‌نمايند به نحوي كه داده‌هاي هر مرتبه به غير از مرتبه صفر به داده‌هاي مراتب پايين‌تر ارجاع مي‌دهند و در توليد خود به آنها نياز دارند. به طور مثال، در مدل مكگيلوري به داده مرجع مرتبه صفر داده مرجع، به داده مرجع مرتبه يك داده اصلي و به داده مرجع مرتبه دو داده تراكنشي گفته مي‌شود. داده‌ها از نوع مراتب بالاتر از مرتبه دو نيز حسب نيازهاي سازماني مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد. نكته بسيار مهم ديگري كه بايد به آن توجه نمود آن است كه كيفيت داده‌هاي مراتب بالاتر به شدت وابسته به داده‌هاي مراتب پايين‌تر است زيرا داده‌هاي مراتب پايين در ساختمان داده‌هاي مراتب بالاتر شركت‌ مي‌كنند. در نتيجه داده‌هاي مرتبه صفر نقش بسيار بنيادين در كيفيت داده‌‌هاي سازمان ايفا مي‌نمايند زيرا در همه مراتب داده‌هاي سازماني به غير از مرتبه صفر به صورت مستقيم يا غير مستقيم نقش آفريني مي‌نمايند.
مرتبه يك مصداق معين از يك داده، نسبي است و بستگي به نوع ارتباط آن با ساير داده‌ها دارد. به بيان ديگر، داده‌اي كه در يك كاربرد داراي مرتبه 2 است در كاربرد ديگر ممكن است همان داده از مرتبه 0 برخوردار باشد. به طور مثال،كد ره‌گيري كالا در يك سيستم ره‌گيري محصول در زنجيره تامين كد مرتبه دو تلقي مي‌شود در حالي كه همين كد در يك سيستم حسابداري پايين دست ممكن است كد مرتبه 1 باشد.
نمونه‌اي از طبقه‌بندي داده‌ها (مكگيلوري، 2010)
ارتباط ميان طبقه‌‌هاي داده‌ (مكگيلوري، 2010)